مالتی مدیای محصول


در نرم افزار مالتی مدیا نرم افزار توضیح داده شده

این مالتی مدیای تبلیغاتی محصول بود که بخش های مختلف محصول راتوضیح می دهد .

می توانید نرم افزار فوق الذکر را از آدرس ذکر شده پایینگداری و اجرا نمایید .

http://d01.megashares.com/dl/1ZhewA6/moarefi.exe