همکاران پروژه


از تمام بزرگوارنای که ما را در رسیدن به این محصول ارزشمند یازی رسانده اند کمال تشکر را داریم

برنامه نویس :

فروغی

امیری

حسن پور

گرافیست :

احمدی

طراح بازی

سید محمد رضا طبیب منصوری

مدیر داخلی :

برجی

مدیر روابط عمومی و بازرگانی :

کلاهی

مسئول بخش روانشناسی آموزشی :

باقری

مشاوران آموزشی :

  1. آقای امامزادهای
  2. خانم رحمان ستایش
  3. خانم شفیعی
  4. خانم صدیقی

مدیر پروژه :

سید محمد رضا طبیب منصوری

سرمایه گذار :

شرکت کهکشان الکترونیک