مراحل بازی شهر رباتی نسخه 4


در این مراحل بیشستر کودکبا مفاهیمی آشنا می شود که مورد تاکید نهاد های بین المللی است

 

 

1-مهارت حل مسله

2-حمایت از حیوانات

3-محیط زیست

4-کودکان کار

5-آلودگی صوتی

6-نگهداری از حیوانات

7-مدیریت زمان

8-انرژِه های نو

9-آشنایی با فصل ها

  1.  

 

 

  1.  

12-صدای حیوانات

13-ضرر به بدن

14- حالت های مختلف روز

15-قوانی راهنمایی و رانندگی