مراحل بازی


مراحل بازی
 • هوش
 • تشخیص جابجایی اشیا
 • اشکال مرتبت با هم
 • بگرد و پیدا کن
 • آشنایی با تفاوت ها 2
 • آشنایی با تفاوت ها
 • شناخت اشیا2
 • شناخت اشیا
 • درس ریاضی
 • داخل خط بسته
 • تشخیص اشیا گرد
 • ماهیها هم نوع
 • داخل یا بیرون خط بسته
 • آشنایی با فاصله ها
 • اشکال مرتبط با هم
 • شکارچی و خرگوش
 • جدول و حیوانات
 • بچه ها و گربه ها
 • نقاشی
 • آشنایی با رنگ ها
 • چپ نقشه
 • درس علوم
 • آشنایی با صدا ها
 • ضرر به بدن
 • حالتهای مختلف روز
 • چراغ راهنمایی
 • تغذیه از حیوانات
 • آشنایی با جانوران
 • آشنایی با غذای جانوران
 • راه رفتن حیوانات
 • آشنایی با خانه جانوران
 • درس فارسی
 • آشنایی با کلمات
 • شعر